دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد
١ شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ٣٠٠٠
٢ شركت پست بانك ٧٠٠٠