اهداف صندوق سرمایه گذاری  
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.
  الزامات سرمایه گذاری  
اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار موضوع بندهاي ١-٢-٢ و ٢-٢-٢ يا سپرده گذاري موضوع بند ٣-٢-٢ مي كند. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:
شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی, گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٨٠ % از كل دارايي هاي صندوق
    ١-١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠ % از كل دارايي هاي صندوق
    ٢-١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠%از دارایی‌های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده‌اند.
    ٣-١ اوراق بهادارتضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠%از دارایی‌های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده‌اند.
    ٤-١ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ٦٠%از کل دارایی های صندوق
٢ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر ١٥%از کل دارایی های صندوق
    ١-٢ منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق وتا سقف ٥% از اوراق منتشره ناشر
    ٢-٢ طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق
٤ - واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری " ثبت شده نزد سازمان حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق وتا سقف ٣٠%از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
٥ - گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزدیکی از بورس ها حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق