Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار موضوع بندهاي ١-٢-٢ و ٢-٢-٢ يا سپرده گذاري موضوع بند ٣-٢-٢ مي كند. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی, گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
حداقل ٨٠ % از كل دارايي هاي صندوق
   ١-١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار
حداقل ٣٠ % از كل دارايي هاي صندوق
٢-١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ٤٠%از دارایی‌های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده‌اند.
 ٣-١ اوراق بهادارتضمین شده توسط یک ضامن
حداکثر ٣٠%از دارایی‌های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده‌اند.
   ٤-١ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
حداکثر ٦٠%از کل دارایی های صندوق
٢ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس
حداکثر ١٥%از کل دارایی های صندوق
   ١-٢ منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق وتا سقف ٥% از اوراق منتشره ناشر
   ٢-٢ طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق
٤ - واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری " ثبت شده نزد سازمان
حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق وتا سقف ٣٠%از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
٥ - گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزدیکی از بورس ها
حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان