مجامع صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
صورتجلسه مجمع موسس موسس.pdf ٢١/٠٥/١٣٩٦
روزنامه تاسیس روزنامه توسعه فراز.pdf ٢١/٠٥/١٣٩٦