بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 133,699 5.46 174,729 5.75 180,431 5.91 186,491 6.09
اوراق مشارکت 1,196,808 48.84 1,609,241 52.97 1,635,347 53.58 1,646,939 53.77
سپرده بانکی 1,102,526 44.99 1,208,035 39.76 1,186,276 38.86 1,175,277 38.37
وجه نقد 1,378 0.06 47 0 46 0 49 0
سایر دارایی ها -2,275 -0.09 14,983 0.49 15,140 0.5 15,268 0.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 116,707 4.76 142,798 4.7 146,561 4.8 149,705 4.89