بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 129,736 5.42 185,722 6.19 172,065 5.71 174,048 5.73
اوراق مشارکت 1,156,699 48.31 1,574,295 52.51 1,578,010 52.36 1,590,594 52.37
سپرده بانکی 1,093,209 45.66 1,201,951 40.09 1,220,763 40.51 1,226,830 40.4
وجه نقد 1,504 0.06 3,226 0.11 50 0 49 0
سایر دارایی ها -3,446 -0.14 7,097 0.24 14,207 0.47 15,631 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 114,143 4.77 148,852 4.96 140,052 4.65 142,489 4.69