بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 125,726 5.37 199,849 6.61 203,404 6.76 176,328 6.05
اوراق مشارکت 1,119,987 47.83 1,581,682 52.32 1,573,890 52.32 1,559,760 53.5
سپرده بانکی 1,083,481 46.27 1,209,654 40.01 1,195,814 39.75 1,153,445 39.56
وجه نقد 1,633 0.07 8,879 0.29 7,534 0.25 49 0
سایر دارایی ها -4,183 -0.18 2,845 0.09 4,020 0.13 1,830 0.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 111,457 4.76 156,769 5.19 154,764 5.14 148,549 5.09