نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 163,716 6.11 205,017 6.85 206,736 7.08 200,441 7.04
اوراق مشارکت 1,423,010 53.08 2,020,689 67.55 1,996,068 68.38 2,026,171 71.19
سپرده بانکی 1,055,697 39.38 758,450 25.35 709,760 24.32 615,164 21.61
وجه نقد 914 0.03 48 0 48 0 48 0
واحد صندوق 19,209 0.72 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 18,249 0.68 7,163 0.24 6,284 0.22 4,449 0.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 123,485 4.61 68,100 2.28 72,275 2.48 70,663 2.48