بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 پست بانک ايران 7,000 %70.00
2 شركت كارگزای بانک توسعه صادرات 3,000 %30.00