بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی, گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٨٠ % از كل دارايي هاي صندوق
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠ % از كل دارايي هاي صندوق
   1-2 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از دارایی‌های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده‌اند.
   1-3 اوراق بهادارتضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠% از دارایی‌های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده‌اند.
   1-4 سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ٦٠% از کل دارایی های صندوق
2- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر ١٥% از کل دارایی های صندوق
   2-1 منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق و تا سقف ٥% از اوراق منتشره ناشر
   2-2 طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
3- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
4- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری " ثبت شده نزد سازمان حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق وتا سقف ٣٠%از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
5- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزدیکی از بورس ها حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق