نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس حداکثر تا مبلغ ١٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دودرصد(0.02) از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار(0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1امیدنامه صندوق و سالانه 2 % (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٢٥ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق. حداقل کارمزد سالانه 100000000 ریال و حداکثر کارمزد سالانه 250000000 ریال
5 كارمزد ضامن نقدشوندگی ندارد
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 120 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد .
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق و نصب ، راه اندازی تارنمای صندوق هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پیشتبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مداراک مثبته و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع: 470.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. 2- 9.000ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری ) در هر سال . 2000-3 ریال بابت هر صدور یا ابطال . 4-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها ارزش دارایی های به میلیارد ریال از صفر تا 30.000 از30.000 تا 50.000 بالای 50.000 ضریب 0.00005 0.00003 0.000001
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نرخ ثبت و نظارت برصندوق های با درآمدثابت0.00005- اندازه صندوق بر اساس مجوز3.000.000

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر