نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع صندوق جهت تغییر دوره پرداخت نقدی

تصویب پرداخت سود بصورت ماهانه در پانزدهم هر ماه اولین سود پرداختی 15 آذرماه 96