نصب همراه صندوق fundMobileApp

تعدیل قیمت اوراق مشارکت در صندوق

به اطلاع می رساند بدلیل اختلاف قیمت خرید اوراق مشارکت با قیمت بازار و تاثیر آن در خالص ارزش دارایی ، تقاضاهای صدور و ابطال واحدهای صندوق به قیمت های تعدیل شده محاسبه خواهد شد.