نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/12 ساعت 13:30 1399/12/16
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/12 ساعت 13:00 1399/12/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق تمدید فعالیت صندوق مورخ1399.12.12 1399/12/10
آگهی دعوت به مجمع تغییر رکن مدیر صندوق و محل اقامت صندوق 1399/12/10
اصلاحیه لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ1399/10/29 1399/12/10
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/10/29ساعت13:00 1399/10/29
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/10/29ساعت12:30 1399/10/29
آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه حسابرس وسایر موارد99/10/29 1399/10/17
آگهی دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی و تغییر حسابرس وسایر موارد99/10/29 1399/10/17
چاپ آگهی روزنامه تمدید دوره فعالیت تا تاریخ 1399/08/15 1399/10/08
صورتجلسه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق توسعه فراز اعتماد تا تاریخ 1399/10/30 1399/09/02
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت مورخ1399/08/14 1399/08/19
تمدید فعالیت صندوق توسعه فراز اعتماد 1399/08/14
اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع مورخ1399/04/24 1399/07/09
اصلاحیه لیست اسامی حاضرین درمجمع مورخ1399/04/24 1399/07/09
اصلاحیه چاپ آگهی تغییر هزینه نرم افزار مجمع مورخ 1399/05/14 1399/07/09
صورتجلسه مجمع تصویب تغییر هزینه نرم افزار و حسابرس در مورخه 1399/05/14 1399/06/26
تصمیمات مجمع هزینه نرم افزار و حق الزحمه حسابرس و اصلاح جدول ترکیب دارایی ها در امیدنامه 1399/06/23
صورتجلسه مجمع صندوق توسعه فراز مورخ1399.04.21 درخصوص تمدیدفعالیت صندوق 1399/06/17
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت مورخ1399/05/14 1399/05/14
آگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت صندوق در تاریخ 99/05/14 1399/05/08
آگهی روزنامه مربوط به تغییرات مجمع مورخ 1398/10/25 1399/03/19
چاپ آگهی روزنامه مجمع 98/10/25تغییر کارمزدمتولی و تغییرکارمزد حسابرس 1398/11/29
صورتجلسه تعیین کارمزد متولی و کارمزد حسابرس،اصلاح جدول ترکیب دارایی ها در امیدنامه ،اصلاح امیدنامه 1398/11/26
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به98.08.30،تغییر متولی متولی صندوق،تمدیددوره حسابرس 1398/11/26
اصلاحیه لیست حاضرین در مجمع مورخ 98/10/25 صندوق توسعه فراز اعتماد 1398/10/28
لیست حاضرین در مجمع مورخ 98/10/25 صندوق توسعه فراز اعتماد 1398/10/25
آگهی روزنامه تغییرات صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد 1398/10/25
آگهی دعوت از دارندگان واحد های ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد 1398/10/15
صورتجلسه مورخ1398/05/15 تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد 1398/06/10
چاپ اگهی مجمع مورخ 13980320 1398/04/18
صورتجلسه مجمع 13980320 1398/04/12
دعوت به مجمع 980320 صندوق 1398/03/20
چاپ اگهی روزنامه تصویب صورتهای مالی 1398/03/19
دعوت به مجمع 980320 1398/03/07
چاپ روزنامه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/11/15
در خصوص اضافه نمودن یک بند به ذیل جدول حدنصاب و کارمز سازمان 1397/11/08
نامه به ثبت تصویب صورتهای مالی 1397/11/08
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/08/30 1397/11/08
لیست حاضرین مجمع 971010 1397/10/10
چاپ اگهی تغییرات امضا مجاز 1397/10/01
صورتجلسه تعیین امضا مجاز 1397/07/30
چاپ روزنامه تصویب صورت مالی مجمع 961102 1397/02/25
لیست اسامی حاضرین در مجمع 1397/02/11
آگهی تغییرات اساسنامه صندوق مجمع 96/10/05 1396/12/23
چاپ اگهی مجمع مورخ 96/09/19 1396/12/08
چاپ روزنامه رسمی تاسیس صندوق 1396/12/08
چاپ اگهی تغییرات مجمع 960810 1396/12/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/02 1396/11/16
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1396/10/05 1396/11/14
لیست اسامی حاضرین در مجمع توسعه فراز اعتماد 1396/11/02 1396/11/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/05 تغییرات اساسنامه 1396/10/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/05 تغییرات امیدنامه 1396/10/20
لیست اسامی حاضرین در مجمع 1396/10/06
صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاری توسعه فراز اعتماد به تاریخ 19 آذر ماه 1396 1396/09/21
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 96/09/19 1396/09/19
چاپ تصمیمات مجمع مورخ960810در روزنامه 1396/08/24
افزایش سقف مشارکت هر سرمایه گذار 1396/08/17
تغییر پرداخت سود نقدی از فصلی به ماهانه 1396/08/17
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 960810 1396/08/10
صورتجلسه مجمع موسس 1396/05/21
روزنامه تاسیس 1396/05/21