نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1399/11/30 1399/12/03
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد منتهی به 1399/10/30 1399/11/05
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد سال مالی منتهی به 1399.08.30 1399/10/16
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد سال مالی منتهی 1399/08/30 حسابرسی شده 1399/10/16
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
گزارش عملکرد منتهی به 30 آبان ماه 1399 1399/09/26
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1399 حسابرسی نشده 1399/09/26
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1399/08/30 1399/09/04
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1399/07/30 1399/08/06
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1399/06/31 1399/07/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد دوره مالی نه ماهه منتهی 99/05/31 1399/06/30
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به31 مردادماه 1399 1399/06/30
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق توسعه فراز اعتماد در مورخه 1399/04/24 1399/06/15
افشای پرتفو صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به99.05.31 1399/06/15
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد دوره مالی شش ماهه منتهی 99/02/31 1399/04/17
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد دوره مالی شش ماهه منتهی 99/02/31حسابرسی شده 1399/04/17
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1399/03/31 1399/04/07
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد دوره مالی شش ماهه منتهی 99/02/31 1399/04/03
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد دوره مالی شش ماهه منتهی 99/02/31حسابرسی نشده 1399/04/03
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1399/02/31 1399/03/07
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1399/01/31 1399/02/03
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1398/12/29 1399/01/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد دوره مالی سه ماهه منتهی 98/11/30 1398/12/28
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد دوره مالی سه ماهه منتهی 98/11/30حسابرسی نشده 1398/12/28
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1398/11/30 1398/12/07
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری فراز اعتمادسال مالی منتهی به 98.08.30 1398/10/17
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد سال مالی منتهی 98/08/30حسابرسی شده 1398/10/17
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1398/09/30 1398/10/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری فراز اعتمادسال مالی منتهی به 98.08.30 1398/09/27
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری فراز اعتماد سال مالی منتهی به 98.08.30 1398/09/27
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1398/07/30 1398/08/06
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به 1398/06/31 1398/07/10
گزارش عملکرد صندوق توسعه فرازاعتماد دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 مردادماه1398 1398/06/31
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به31مردادماه1398حسابرسی نشده 1398/06/31
افشای پرتفو ماهانه صندوق توسعه فراز اعتماد منتهی به98.05.31 1398/06/10
اصلاح عنوان صورتهای مالی دوره مالی 6ماهه حسابرسی شده منتهی به1398.02.31 1398/05/15
اصلاح عنوان گزارش عملکرد مالی 6ماهه منتهی به1398.02.31 1398/05/15
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به تیرماه 98 1398/05/09
گزارش عملکردسال مالی 13980223 1398/04/22
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 13980223 حسابرسی شده 1398/04/22
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 31 خرداد 98 1398/04/09
گزارش عملکرد دوره مالی 6ماهه منتهی 98/02/31 1398/04/02
صورتهای مالی دوره مالی 6ماهه منتهی حسابرسی نشده 98/02/31 1398/04/02
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/31 1398/03/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 1398/02/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 1398/01/07
گزارش عملکرد دوره مالی 3ماهه منتهی 97/11/30 1397/12/21
صورتهای مالی دوره مالی 3ماهه منتهی 97/11/30 1397/12/21
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/11/30 1397/12/06
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/10/30 1397/11/08
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1397/10/12
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/08/30 حسابرسی شده 1397/09/28
صورتهای مالی سال منتهی به 1397/08/30 حسابرسی شده 1397/09/28
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/08/30 حسابرسی نشده 1397/09/21
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/08/30 حسابرسی نشده 1397/09/21
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/07/30 1397/08/07
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 31شهريور 97 1397/07/10
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی 97/05/31 1397/06/25
صورتهای مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی 97/05/31 1397/06/25
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/05/31 1397/06/07
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/04/31 1397/05/03
صورتهای مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی 97/02/31 حسابرسی شده 1397/04/10
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی 97/02/31 حسابرسی شده 1397/04/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/03/31 1397/04/05
صورتهای مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی 97/02/31 حسابرسی نشده 1397/03/30
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی 97/02/31 حسابرسی نشده 1397/03/30
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به1397/02/31 1397/03/06
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/01/31 1397/02/03
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 1396/12/30 1397/01/06
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/27
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/27
گزارش افشاي پرتفوي ماهیانه منتهي به 1396/11/30 1396/12/09
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 1396/10/30 1396/11/07
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 1396/09/30 1396/10/16
صورت مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به 1396/08/30 1396/10/12
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد مربوط به سال مالی منتهی به 1396/08/30 1396/10/12
صورت های مالی 2 ماه و 21 روزه منتهی به 1396/08/30 1396/10/02
گزارش عملکرد 2 ماه و 21 روزه منتهی به 1396/08/30 1396/10/02